Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ н

28.02. 2023

    

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науково-методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої освітизабезпечення її якості.

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості вищої освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Відповідно до Закону «Про вищу освіту», якість освіти визначається відповідністю умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім трендом діяльності БІНПО. Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, роботодавцями та ключовими стейкґолдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управління Інститутом.

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості вищої освіти враховано такі засадничі принципи побудови відкритої освіти: 

 • сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя; 
 • доступності вищої освіти, незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
  студенто(людино)центрованого навчання;
 • безперервності;
 • системності;
 • варіативності;
 • академічної доброчесності;
 • академічної мобільності;  
 • раціонального поєднання самостійності і творчої активності;
 • індивідуалізації і диференціації;
 • відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої  освіти (ESG-2015) та національним стандартам вищої освіти;
 • моніторингу якості
 • тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО  долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад. Для оптимізації підготовки і/або проходження акредитації освітніх програм, за якими БІНПО провадить освітню діяльність, установлення відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності за цими програмами, надання замовникам освітніх послуг, роботодавцям інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмо, сприяння інтеграції закладу до Європейського простору вищої освіти,презентуємо філософію культури якості Інституту, розроблені чинні локальні нормативні документи відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством з якості вищої освіти.

З метою організації внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стратегії Інституту, ефективної системи дотримання принципів академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату в наукових (кваліфікаційних) роботах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом директорки БІНПО від  16 вересня 2021 року № 01-01/64-О.Д. створена 

РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблено низку локальних нормативних документів, які дозволяють забезпечити інтеграцію і функціональну єдність структурних складників якості вищої освіти (умов, процесу, результатів) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій навчання дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів.

ВНУТРІШНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ОПП АКРЕДИТАЦІЇ

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial