ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ

№ 
з/п
          Прізвище, ім’я, по батькові Посада
1 Сидоренко Вікторія Вікторівна директорка, докторка педагогічних наук, доцентка
Клокар Олег Олександрович заступник директора з ННР, доктор економічних наук, доцент
Лукіянчук Алла Миколаївна т.в.о.заступника  директора з ННР, кандидатка психологічних наук
Денисова Анастасія Володимирівна в.о.заступника  директора з НР
5 Верченко Надія
Вікторівна
вчений секретар, кандидатка біологічних наук, доцентка
Єрмоленко Андрій
Борисович
завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент
Соболєва Світлана Василівна доцентка кафедри  методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін ,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент
8 Сахно Олександр
Володимирович
завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
9 Бородіна Наталія
Володимирівна
професорка кафедри  технологій навчання, охорони праці та дизайну , 
докторка технічних наук
10 Даценко Артем
Станіславович
старший викладач  кафедри  технологій навчання, охорони праці та дизайну,  кандидат історічних наук
11 Харагірло Віра
Єгорівна
в.о.завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту
12 Торба Наталія
Григорівна
доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту,
кандидатка психологічних наук, доцентка
13 Горлова Ганна
Григорівна
завідувачка відділом сучасних технологій виробництва
14 Магдич Павло
Володимирович
провідний інспектор з кадрової та правової роботи 
15 Гірка Світлана
Вікторівна
головна бухгалтерка
16 Магдич Надія
Павлівна
провідний юрисконсульт 
17 Свидан Наталія
Петрівна
голова студентського самоврядування

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ – СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,

Учений секретар – ВЕРЧЕНКО Надія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцентка

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальні
ЗАСІДАННЯ 1
1. Діяльність БІНПО щодо реалізації політики із реформування освіти та впровадження Концепції «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року 29.01.2020 Директорка інституту В.В. Сидоренко Заст. директора з НР Я.Л. Швень Заст. директора з ННР О.О. Клокар
2. Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 2019 році та організація освітнього процесу в 2020 році Зав. навчального відділу А.В. Денисова
3. Профорієнтаційно-рекламна стратегія інституту щодо залучення здобувачів освіти в 2020 р. Заст. директора з ННР О.О. Клокар
4. Розвиток державно-приватного партнерства для якісної підготовки кваліфікованих робітників професійної (професійно-технічної) освіти. Розширення зв’язків із замовниками освітніх послуг і ключовими стейкхолдерами Завідувач кафедри МПО та СГД А.Б. Єрмоленко
5. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
ЗАСІДАННЯ 2
1. Забезпечення якості освітнього процесу КПК на компетентнісній основі за різними моделями і формами навчання 25.03.2020 Завідувач кафедри МПО та СГД А.Б. Єрмоленко
2. Публікаційна стратегія вченого: наукові публікації в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних (Scopus, WebofScienceCoreCollection) Заст. директора з ННР О.О. Клокар
3. Перспективи і практична реалізація міжнародної грантової діяльності у БІНПО Доц. В.І. Семілетко
4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
ЗАСІДАННЯ 3
1. Аналіз роботи інституту за перше півріччя 2020 р.: освітні виклики, основні результати, інновації і перспективи 24.06.2020 Директорка інституту В.В. Сидоренко
2. Формування системи професійних кваліфікацій і створення єдиного освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти у БІНПО В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова
3. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази даних та індекси цитування В.о. заст. директора з А.В. Денисова Завідувачі кафедр А.Б.Єрмоленко, В.Є. Харагірло, О.В.Сахно
4. Рейтинг науково-педагогічних працівників інституту. Рейтинг кафедр В.о. заст. директора з НР А.В. Денисова Завідувачі кафедр
5. «Методична скарбничка» як інноваційний ресурс вивчення, узагальнення і поширення сучасних освітніх практик Зав. відділу Г.Г. Горлова
6. Про виконання рішень Вченої ради Н. В. Верченко
7. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
ЗАСІДАННЯ 4
1. Авторське право в науковій діяльності кафедри та дотримання принципів академічної доброчесності в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 16.09.2020 Доцент кафедри технологій навчання, охорони праці і дизайну А.С. Даценко
2. Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання В.о. зав. кафедри педагогіки, психології та менеджменту В.Є. Харагірло
3. Про результати роботи відбіркової комісії Відповідальний секретар відбіркової комісії О.В. Сахно
4. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
ЗАСІДАННЯ 5
1. Про стан науково-дослідної діяльності кафедр БІНПО за підтемами НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р. – 31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації 25.11.2020 Заст. директора з ННР Завідувачі кафедр
2. Затвердження плану роботи БІНПО на 2021 рік Директорка інституту В.В.Сидоренко
3. Затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2021 р. В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова
4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
ЗАСІДАННЯ 6
1. Моніторинг якості освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О 23.12.2020 В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова
2. Рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг кафедр В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова Завідувачі кафедр
3. Затвердження навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова
4. Затвердження освітньо-професійних програм, робочих програм, робочих навчальних програм курсів підвищення кваліфікації на 2021 рік В.о. заст. директора     з НР А.В. Денисова
5. Затвердження Правил прийому до БІНПО в 2021 році Відповідальний секретар відбіркової комісії О.В. Сахно
6. Про виконання рішень вченої ради Н.В. Верченко
7. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко

НАКАЗИ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

Про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381)

Науково-дослідна робота за темою «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» виконується у Білоцерківському  інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України із січня 2017 року. Науковий напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти. Проблема дослідження: Управління післядипломною педагогічною освітою: структура, функції, організаційні форми, методи. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок: Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» 0117U002381